o firme

20 ROKOV S VAMI, VĎAKA VÁM

 

Sme slovenská obchodná spoločnosť zameraná na výrobky pre opravárstvo a údržbu, ktorá bola založená v roku 1999. Vychádzame z koreňov českej spoločnosti NOVATO. Počas 20 rokov činnosti sa naši zákazníci presvedčili o kvalite našich produktov a služieb. Sme schopní reagovať na

potreby našich klientov, hľadať riešenie ich problémov a upraviť parametre výrobku alebo vyvinúť úplne nový výrobok na konkrétne riešenia. Tým sa naši zákazníci stávajú nielen obchodnými partnermi, ale aj spolutvorcami našej spoločnosti.

 

Medzi našich zákazníkov patria predovšetkým priemyselné podniky z rôznych odvetví, ale aj spoločnosti poskytujúce služby, ako autoservisy, dopravcovia, hotely, nemocnice a pod. Naše produkty nachádzajú uplatnenie nielen v oblasti opravárstva a údržby, ale tiež ich dodávame priamo do výrobných procesov. V prevádzkach prinášajú úsporu nákladov, času a zjednodušenie práce, čím sa priamo podieľajú na zvýšení produktivity. Naša spoločnosť kontaktuje svojich zákazníkov priamo, t. j. osobnou návštevou obchodno technického poradcu, pri ktorej predstavujeme náš sortiment prakticky. Svojim zákazníkom poskytujeme komplexný servis vrátane poradenstva v oblasti opravárstva a údržby.

Spoločnosť NOVATO® sa pravidelne prezentuje na prestížnych veľtrhoch u nás i v zahraničí a dodržuje zásady systému riadenia akosti ISO 9001, ČSN EN ISO 9001/2001.

Spoločnosť NOVATO® je zapojená do systému EKO-KOM, jeho prostredníctvom zaisťuje svojim zákazníkom spätný odber obalov podľa príslušných zákonov a tým i prispievame na ich likvidáciu.

Obchodné podmienky

I. Preambule

Časť obsahu kúpnych zmlúv, uzaváraných medzi spoločnosťou NOVATO SK spol. s r.o. ako predávajúcim a ich zákazníkmi ako kupujúcimi, je určená  Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

II. Predmet plnenia

 

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar podľa špecifikácie druhu, množstva a prevedenia, uvedeného v kúpnej zmluve a prevedie na kupujúceho vlastnické práva k tomuto tovaru.

 

Predajom tovaru sa predávajúci nezaväzuje k poskytnutiu iných odborných služieb.

 

III. Kupná cena a platobné podmienky

 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v kúpnej zmluve bezhotovostným prevodom do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry v prospech bankovného účtu predávajúceho uvedeného v kúpnej zmluve, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

Kúpna cena dojednaná v kúpnej zmluve v sebe nezahŕňa dopravné náklady, balné ani náklady na poistenie tovaru v priebehu dopravy.

Pokiaľ nie je  stanovené inak, účtuje predávajúci kupujúcemu manipulačný poplatok vo výške 10,- EUR bez DPH. U jednorázových dodávok tovaru nad 400,- EUR bez DPH tento manipulačný poplatok predávajúci neúčtuje.

 

 

Za každý deň omeškania s úhradou kúpnej ceny jej  časti alebo inej platby, ktorú je kupujúci na základe kúpnej zmluvy povinný plniť, je kupujúci povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky.

Kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady vynaložené na vymáhanie dlžných čiastok a ďalšie náklady, ktoré s tým súvisia.

Za podstatné porušenie zmluvy bude považované omeškanie kupujúceho s úhradou akejkoľvek platby po termíne 14 dní.

 

Ak nedodrží kupujúci pred dodaním tovaru podmienky zmluvy alebo odmietne objednaný a dodaný tovar prevziať, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 % dojednanej ceny tovaru (storno poplatok ), a to do 14 dní odo dňa, kedy bude k zaplateniu predávajúcim písomne vyzvaný. Ak však preukáže predávajúci, že mu v súvislosti s takýmto porušením zmluvy alebo neprevzatím objednaného tovaru vznikla škoda vyššia než 30 % ceny, je kupujúci povinný uhradit škodu v plnej výške.

 

IV. Dátum a miesto plnenia

 

Tovar bude kupujúcemu dodaný kdykoľvek behom lehoty alebo termínu uvedeného v kúpnej zmluve.

 

Tovar bude odoslaný kupujúcemu:

a) na adresu a spôsobom uvedeným v kúpnej zmluve;

b) ak nie je  v zmluve spôsob dopravy dojednaný, zvolí ho predávajúci podľa  svojho uváženia;

c) ak nie je v zmluve dojednané miesto určenia, bude tovar odoslaný na adresu uvedenú pri mene kupujúceho  v kúpnej zmluvy.

 

Predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar jeho predním prevádzkujúcemu dopravcovi i v prípade, že  odoslanie tovaru kupujúcemu neoznámi. Za dopravcu sa považujú i osoby poskytujúce poštovné služby. Predávajúci má právo dodať tovar formou niekoľkých čiastkových plneniach.

 

V prípade omeškania kupujúceho so splnením akéhokoľvek záväzku voči predávajúcemu, najmä pri omeškaní s úhradou zálohy na kúpnu cenu, sa o toto omeškanie  predlžuje lehota pre všetky plnenia predávajúceho dojednaná v kúpnej zmluve.

 

V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru, má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania.

 

V. Nadobudnutie vlastnického práva, nebezpečenstvo škody na tovare

 

Kupujúci nadobúda vlastnické právo k nakupovanému tovaru v okamžiku úplného zaplatenia kúpnej ceny. Do tejto doby zostáva tovar v plnom vlastníctve predávajúceho.

 

Ak je kúpna cena zaplatená pred dodaním tovaru, nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tomuto tovaru v okamžiku predania tovaru prvému dopravcovi predávajúcim.

 

Nebezpečenstvo škôd na tovare prechádza na kupujúceho:

a) vo chvíli keď prevezme tovar od predávajúceho v mieste dodania tovaru určeného zmluvou;

b) predaním tovaru v sídle predávajúceho osobe povereného kupujúcim k jeho prevzatiu;

c) predaním tovaru predávajúcim prvému dopravcovi (viď. IV/2) v prípade, že je kúpna cena uhradená vopred,

d) prevzatie tovaru kupujúceho od dopravcu (viz. IV/2), a to i v prípade, že kupujúci ešte nenadobudol k tovaru  vlastnické právo.

 

VI. Zodpovednosť za vady, záruky

 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť tovaru v dĺžke dojednanej záručnej doby, ktorá je 6 mesiacov a začína bežať dňom splnenia záväzku predávajúceho dodať tovar. Po túto dobu predávajúci garantuje, že tovar bude spôsobilý pre použitie k účelu, pre ktorý je určený alebo k  obvyklému použitiu a zachová si svoje deklarované (obvyklé) vlastnosti.

 

Naše ústne a písomné technické doporučenia predávame s najlepším vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Neoslobodzujú Vás od vlastných skúšok výrobku podľa účelu použitia. Aplikácia produktov uskutočnená mimo naše kontrolné možnosti je preto výhradne vo Vašej odpovednosti.

 

Záruka se nevzťahuje na vady, ktoré boly spôsobené kupujúcim, treťou osobou, vyššou mocou alebo inou náhodnou udalosťou. Za vady spôsobené kupujúcim budú považované vady spôsobené porušením doporučenia, návodu a pokynov predávajúceho, ktoré upravujú správny postup pri manipulácii s tovarom, pri jeho skladovaní a používaní.

 

Kupujúci nemá právo na náhradu škody vzniknutej použitím vadného tovaru.

Kupujúci je povinný predávajúcemu oznámiť vady dodávky písomne, v lehote a postupom podľa obchodného zákonníka, vrátane uplatnenia nárokov z vád. V oznámení vád tovaru a pri uplatňování práv z vád je kupujúci povinný uviesť číslo kúpnej zmluvy, skladové číslo tovaru a popísať predmetné vady. Taktiež k tomuto oznámeniu je povinný priložit kópiu dodacieho listu.

 

Drobné, nepodstatné vady (ktoré nemajú vplyv na funkčnosť či akosť výrobku) nemajú za následok odklad povinností kupujuceho uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar v riadnom termíne (viď. kap. III odst. 1).

 

VII. Všeobecné a záverečné ustanovenia

 

Záväzkové vzťahy založené kúpnymi zmluvami vrátane ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka.

 

Zmena, zrušenie alebo zánik záväzkového vzťahu založeného kúpnymi zmluvami musí mať písomnú formu.

 

Ak nastanú okolnosti vyššej moci (vojna, vnútroštátne nepokoje, teroristické činy, opatrenia verejnej moci, prírodné udalosti a ďalšie iné udalosti), za ktoré predávajúci neodpovedá, nemôže ich ovliplyvniť alebo odstrániť, je kupujúci povinný pristúpiť na zmenu obsahu zmluvy spôsobom odpovedajúcemu situácii zrealizovanej vyššou mocou.

Kontaktné informácie

NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4,

909 01 Skalica

 

tel.:  (034) 664 76 97, fax.: (034) 664 76 97

mobil.: 0908 707 529

 

e-mail: novato@novato.sk

2020 © Novato SK s.r.o. All rights reserved.